El 62,8% de vots a favor resulta insuficient per a aprovar la reforma dels Estatuts de la SGAE 24/juny/2019
Per a l’aprovació es requeria una majoria de 2/3 de l'Assemblea General

Els socis ratifiquen els comptes i la gestió de 2018

La reforma dels estatuts de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) no ha prosperat en l'Assemblea General de l'entitat celebrada a Madrid, malgrat obtenir un 62,8% de vots a favor, és a dir, un 3,7% per sota de la majoria qualificada de dos terços que requeria l’aprovació. D'un total de 24.691 vots, 15.502 (62,8%) han estat a favor, 8.907 en contra (36%) i 282 s'han abstingut (1,1%).

Aquesta modificació era imprescindible per a adaptar la Societat a la legalitat vigent, complir un dels principals requeriments del Ministeri de Cultura i fer un pas important per tornar a ser admesa com a membre de ple dret en la Confederació Internacional de Compositors i Autors (CISAC). La SGAE traslladarà els resultats al Ministeri de Cultura.

S’aproven els comptes i la gestió de 2018

Els socis de la SGAE han aprovat la gestió i els comptes corresponents a l'exercici econòmic del 2018. D'un total de 24.782 vots, 14.772 (59,6%) han estat a favor, 9.256 en contra (37,3%) i 754 s'han abstingut (3%). L'Informe de Gestió i de Responsabilitat Social Corporativa de 2018 també ha estat ratificat per la majoria dels socis. S'han emès 24.038 vots, dels quals 14.659 han estat a favor (61%), 8.684 en contra (36,1%), i 695 han estat abstencions (2,9%).

Els comptes del 2017, la política general d'inversions i de gestió de riscos també han estat aprovats amb un 64,5% dels vots.

314,4 milions d'ingressos el 2018

L'entitat va ingressar l’any 2018 314,4 milions d'euros per drets d’autor, un 18,2% més que el 2017 (265,9).

Així mateix, l’any passat va repartir un 13% més de drets d'autor entre els seus associats i administrats. Concretament, 302,2 milions d'euros repartits el 2018 enfront dels 267,5 milions d'euros del 2017.

-Les OBRES DRAMÀTIQUES dels socis de la SGAE van generar el 2018 uns ingressos socials d’11,1 milions d'euros, un 2,8% més que l'any anterior (10,8 milions d'euros el 2017). Aquest increment es va produir principalment en l'àmbit públic.

-La COMUNICACIÓ PÚBLICA ha obtingut 66,7 milions d'euros el 2018, això és, un 3% menys que en l'exercici precedent. Aquest decreixement és conseqüència dels canvis en la representació del repertori audiovisual que van tenir efecte des de l'1 de gener de 2018 i explica el descens de gairebé 4 milions d'euros en el sector del cinema i l'exhibició cinematogràfica.

-Els drets d'autor provinents de la RADIODIFUSIÓ I CABLE han ascendit a 132,5 milions d'euros, la qual cosa implica un increment del 33,5% respecte l’any 2017. Això es deu a l'esforç en la recuperació d'endarreriments i al pagament d'un dels principals operadors de televisió.

-Els ingressos socials obtinguts per l'àrea de SUPORTS (la fixació de música en obres audiovisuals) han estat de 4,8 milions d'euros, un 12,7% menys que el 2017, i continua la tendència dels últims anys provocada per l'aparició de nous models de negoci.

-Respecte als DRETS DIGITALS, 2018 ha suposat un creixement del 37,8% en comparació amb l'exercici anterior amb un total de 11,3 milions d'euros, gràcies a la consolidació de l’streaming com a principal model d'explotació en aquest mercat.

-Els drets d'autor PROCEDENTS DE L'ESTRANGER han estat de 29 milions d'euros, la qual cosa representa un descens del 2,1% a causa de l'impacte negatiu de la taxa de canvis entre divises. Els deu països amb més ingressos per drets d’autor són Itàlia, França, l'Argentina, els Estats Units, Alemanya, Mèxic, Portugal, Colòmbia, Xile i Regne Unit.

-Respecte als CONCERTS, el sector ha experimentat un repunt d’un 24,3% més (27 milions d'euros el 2018 enfront dels 21,7 milions del 2017).