La SGAE celebrarà la seva Assemblea General el proper 30 de juliol 08/jul/2020
Per primera vegada en la història de l'entitat, tots els socis i les sòcies tindran dret a vot

Els associats i les associades votaran els comptes, l'informe de gestió del 2019, les modificacions estatutàries sol·licitades pel Ministeri de Cultura i els canvis reglamentaris que requereix la CISAC

La Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) va acordar, en la seva reunió del divendres 3 de juliol, la convocatòria de l’Assemblea General el proper 30 de juliol. Per primera vegada en la història de l'entitat, tots els socis i les sòcies, més de 120.000 en l'actualitat, poden exercir el dret a vot. La seva participació proporcionarà una visió plural i representativa de la realitat de la SGAE, atenent a l'equilibri dels diferents col·legis.

L'entitat sotmetrà a la voluntat dels socis i les sòcies els comptes i l'informe de gestió de l’exercici passat. Així mateix, s'exposaran les modificacions estatutàries sol·licitades pel Ministeri de Cultura i Esport en la seva aprovació dels estatuts del passat 25 de maig. I, en aquest mateix sentit d'actualització de l'entitat, els socis també decidiran sobre els canvis reglamentaris requerits per la Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC).

Quant a les modificacions estatutàries, aquestes tenen com a objectiu dotar al soci d'una major flexibilitat en la gestió dels seus drets i la concessió de llicències per a ús no comercial de les seves obres. També busquen fomentar la igualtat de condicions dels socis i les sòcies amb independència del volum administrat de les seves obres, ampliar el poder de l'Assemblea General en la presa de decisions respecte a la Junta Directiva, i augmentar l'eficàcia en el repartiment de drets i el control dels recursos econòmics de l'entitat.

Per la seva part, els canvis en el reglament intern de l'entitat que requereix la CISAC afecten els drets corresponents a la música emesa per televisió. Es persegueix una major equitat i més equilibri en la distribució i el repartiment, optimitzant la traçabilitat entre els ingressos per drets d’autor i els drets repartits, la qual cosa permetria ara la nova separació de bosses. Aplicant els principis de transparència, be comú i eficiència, el propòsit d'aquestes mesures és adaptar el funcionament de l'entitat a les normes i els estàndards internacionals de la gestió col·lectiva.

La Junta Directiva ha aprovat aquest conjunt d'iniciatives i les sotmet a consideració de l'Assemblea General, el màxim òrgan de govern de l'entitat. Per això, ara són els socis i les sòcies de la SGAE els qui les ratifiquin en l'Assemblea General el proper 30 de juliol. Es tracta de la primera fita necessària per l'actualització i renovació de l'entitat, la qual culminarà amb les eleccions a tots els òrgans d'administració, el 22 d'octubre. Així, la SGAE avança en una nova etapa definida pel govern responsable, l'eficàcia en la gestió, les bones pràctiques, la recuperació de la confiança de les Societats germanes, i els estàndards de gestió establerts en el marc legal espanyol i europeu.