Assemblea General Ordinària de la SGAE

El dilluns, 24 de juny de 2019, els socis amb dret a vot estan cridats a participar en l’Assemblea General Ordinària de la SGAE que tindrà lloc a Madrid. Prèviament, se celebraran les Preassemblees territorials a les ciutats de Zaragoza, Barcelona, Valladolid i Pamplona (dia 11); València i Málaga (dia 12); Oviedo i Palma (dia 13); Las Palmas i Toledo (14); Bilbao (17); Santiago i Sevilla (18):

Hotel Intercontinental Madrid
C/ Paseo de la Castellana, núm. 49. 28046 Madrid
24 de juny de 2019
15:30 hores, en primera convocatòria
16:30 hores, en segona convocatòria

La Junta Directiva de la Societat General d’Autors i Editores (SGAE) presenta a la consideració de l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el pròxim 24 de juny, l’ordre del dia següent:

1. Examen i aprovació, si escau, de l’informe de gestió i de responsabilitat social corporativa 2018.
2. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i l’aplicació del resultat de l’exercici 2017.
3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i l’aplicació del resultat de l’exercici 2018. Aplicació de les quantitats recaptades i no reclamades (art. 177.6 de la LPI).
4. Examen i aprovació, si escau, del text consolidat dels Estatuts de la Societat General d’Autors i Editors.
5. Examen i aprovació, si escau, de la política general d’inversions de la Societat General d’Autors i Editors.
6. Examen i aprovació, si escau, de la política de gestió de riscos de la Societat General d’Autors i Editors.
7. Aprovació, si escau, de mandat als responsables legals de l’entitat per a la continuïtat, en els termes actuals i davant de totes les instàncies possibles, del procediment ordinari 639/2018 i mesures cautelars 639/2018, així com de tots els incidents que puguin obrir-se en el transcurs del procediment i davant de qualsevol instància, incoat per la Societat General d’Autors i Editors contra el Ministeri de Cultura i Esports davant la Sala de lo Contencioso Administrativo de l’Audiència Nacional.
8. Informe sobre conflictes d’interessos dels membres de la Junta Directiva.
9. Informe sobre el repartiment dels drets d’execució de desembre de 2018.
10. Informe sobre el repartiment dels drets d’execució de juny de 2019.
11. Memòria d’activitats de la Fundació SGAE i d’Arteria Promociones Culturales, SL, 2018.
12. Precs i preguntes

Descarrega l’ordre del dia
Descarrega el calendari de les Preassemblees