¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Amb quins criteris s’estableixen les tarifes?


​La utilització del repertori SGAE o estranger d’obres dramàtiques o de gran dret té un règim de gestió diferent del de les obres audiovisuals o musicals, atès que les obres dramàtiques es gestionen sota mandat, sent el drethavent qui posseeix el dret exclusiu per autoritzar de forma expressa les condicions d’utilització, la qual cosa comporta que l'import o tarifa dels drets d’autor per la utilització del repertori de gran dret és una facultat exclusiva dels drethavents.

El tipus de tarifa que s'aplica per la comunicació pública d’obres dramàtiques sol ser un percentatge dels ingressos de taquilla, i l'import depèn de diversos factors: perquè es pretén fer una adaptació de l’obra original, cas en què se sol reservar un percentatge per a l'adaptador; perquè l’obra requereix l’autorització de tercers amb drets sobre músiques que es pretenen sincronitzar; perquè hi concorren altres titulars d’obres que s'integren en el resultat final… És a dir, després d'un procés de negociació entre el sol·licitant de l’autorització i els diferents titulars de l'obra, s'obté una tarifa final, que és la que caldrà aplicar a les representacions de l’obra dramàtica.

Com que la tarifa s'aplica en forma de percentatge sobre els ingressos de taquilla, es pot donar la circumstància que els promotors de l'esdeveniment no estableixin preu de taquilla, no el declarin o estableixin gratuïtats o preus de venda subvencionats o promocionats, la qual cosa desnaturalitza la tarifa establerta per l’autorització del titular a causa del fet que el percentatge no s'aplica sobre una base real del negoci escènic. Per això, els drethavents acostumen a establir unes tarifes mínimes per representació, és a dir, un import mínim que garanteix la contraprestació i que preval en el cas que el percentatge sobre el preu de taquilla sigui més baix.

Al seu torn, aquestes tarifes mínimes permeten que la SGAE, en la seva responsabilitat de gestionar el cobrament dels drets, les pugui aplicar quan no hi ha fulls de taquilla o no es disposa d’informació sobre els ingressos d'aquestes representacions.

La SGAE, a través de la seva Àrea d'Arts Escèniques, tramita les autoritzacions sobre obres dramàtiques que li sol·liciten amb l'objectiu de generar una llicència específica per cada obra sota el mandat dels drethavents. Aquestes llicències regulen les tarifes esmentades i les condicions d’utilització: territoris, adaptació, exclusivitat, idiomes, termini… Aquesta activitat de tramitació de llicències inclou el repertori propi de la SGAE i els repertoris estrangers d'altres societats de gestió o agents dramàtics, que encarreguen a la SGAE la gestió dels drets.