Casos particulars d'arts escèniques

Obres dramàtiques

Obres dramàtiques adaptades.

A més de l'imprès de registre de l'obra, cal que demostris documentalment que l'adaptació ha estat autoritzada per l'autor de l'obra original protegida o pels seus drethavents. Per a això, has d'afegir a l'imprès esmentat , el contracte pel qual s'autoritza l'adaptació de l'obra, en el qual ha de figurar necessàriament el percentatge de participació en els drets concedit a l'adaptador o els adaptadors. Atès que la gestió de les autoritzacions d'obres, tant nacionals com estrangeres, la duu a terme el Departament de la SGAE d'Arts Escèniques i Coreogràfiques, on s'arxiven còpies de tots els contractes d'autorització d'adaptacions, convindria que t'hi adrecessis per consultar si aquest contracte existeix i, en cas afirmatiu, que verifiquessis si el percentatge que declara l'adaptador és el correcte.

Obres dramaticomusicals.

A més de l'imprès de registre de l'obra, cal que ens facilitis la/es partitura/es de la/es composició/ons musical/s continguda/es a l'obra, en el cas que la música hagi estat composta expressament per a l'obra. Si s'hi incorporen composicions musicals preexistents, cal que ens proporcionis la documentació que acrediti que l'autor / els autors n'han autoritzat la inclusió en la nova obra dramaticomusical. Per tal d'aconseguir l'autorització, pots adreçar-te al nostre Departament d'Arts Escèniques i Coreogràfiques; sense autorització no és possible el registre final de l'obra.

RECORDA:

En tots els casos en què dins d'una obra de gran dret hi hagi una part literària i una de musical, d'acord amb el que estableix l'article 137.3 del Reglament de la SGAE, no acceptarem cap registre d'obra en què el total dels drets corresponents a cadascuna de les parts sigui inferior al 10%.

Obres coreogràfiques

Coreografia creada a partir d'una composició musical nova realitzada expressament per a ella.

A més de l'imprès de registre d'obra, cal que ens facilitis la partitura de la composició musical i una sinopsi de la coreografia (o un enregistrament audiovisual).

RECORDA:

D'acord amb el que estableix l'article 139.1.b del Reglament de la SGAE, no acceptarem cap registre d'obra coreogràfica d'aquest tipus en què el percentatge atribuït a la part literària, a la coreogràfica o a la musical sigui inferior al 10%.

Coreografia creada a partir d'una composició musical preexistent.

Cal que demostris documentalment que disposes de l'autorització de l'autor de l'obra musical original protegida o dels seus drethavents, i que els percentatges de participació reflectits al registre d'obra es corresponen amb els que figuren en els documents d'autorització respectius. També cal que aportis una sinopsi de la coreografia (o un enregistrament audiovisual).

El Premi SGAE de Teatre Infantil de la Fundació SGAE ha donat suport al meu camí en el teatre per a la infància i la joventut

Itziar PascualGuanyadora del XVI Premi SGAE de Teatre Infantil 2015