Fes-te’n soci ara

Garantim la protecció de la teva obra, et fem partícip de la gestió dels teus drets a través del nostre servei on-line per a socis, i ens comprometem a un repartiment just i transparent.

Abans de començar

Fes-te soci de la SGAE i consulta els tràmits:

o envia'ns una sol·licitud d'informació i ens posarem en contacte amb tu

Abans de començar

Fes-te soci de la SGAE i consulta els tràmits:

o envia'ns una sol·licitud d'informació i ens posarem en contacte amb tu

Com a autor musical (en línea)

Fes-te'n membre telemàticament com a autor musical fent clic AQUÍ.​

 

Com a autor audiovisual o dramàtic

Per sol·licitar l'ingrés com a SOCI/SÒCIA SGAE cal que presenti com a mínim una obra que s'hagi difós públicament. En aquest sentit, a més de presentar la declaració d'obra tal com s'explica més avall, és indispensable que ens enviï una prova que demostri que aquesta obra s'ha estrenat i remetre-la en el mateix moment de sol·licitar l'ingrés a la SGAE.​

Les sol·licituds s'han d'enviar a la seu més propera per correu electrònic o, excepcionalment, per correu postal.​

TOTES LES SIGNATURES HAN DE SER ORIGINALS MANUSCRITES O DIGITALS CERTIFICADES.

ALTA AUTOR:

Sol•licita aquest document a la seu territorial que et correspongui.

DECLARACIÓ D'OBRA

- Creador de música
- Creador d'audiovisual
- Creador d'arts escèniques
- Editor musical

L'obra que registra juntament amb l'alta ha d'incloure:

- Declaració d'obra (cal emplenar-la i l'han de signar tots els titulars). Important: La declaració de registre d'obra l'han de signar tots els autors del tema. Si hi ha altres autors, tant si es donen d'alta com si no, s'han de repartir els drets i signar aquest imprès per poder registrar el tema.
- Arxiu d'àudio (audio complet amb música i lletra, si té), en qualsevol dels formats següents: MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF ó .MPEG.

Si envia la documentació per correu postal, l'àudio s'ha d'incloure en un suport CD. Si us plau, no oblidi indicar-hi tant el títol com els noms dels autors.

Si ja forma part del repartiment d'obra registrada a la SGAE però encara no s'ha donat d'alta com a soci/sòcia, no ha de presentar cap obra nova, només cal que ens faciliti el codi de registre de l'obra en la qual ja figura.

Un cop li hagi estat confirmada l'alta com a soci/sòcia, podrà continuar registrant obres a través d'Internet, per a la qual cosa haurà de sol·licitar les claus d'accés a Socis en línia.

DOCUMENTACIÓ SOCI

Fotocòpia del DNI, passaport, permís de residència o qualsevol altre document legal que serveixi per acreditar la seva data de naixement, nacionalitat i residència.

(Si pertany a una entitat de gestió d'un altre país i vol unir-se a la SGAE, primer n'ha de sol·licitar la baixa, TOTAL o PARCIAL [per territoris] per tal de poder ingressar a la SGAE).

ABONAMENT DE L'INGRÉS

Efectuï l'ingrés de la quota d'alta (un pagament únic de 15 euros) mitjançant transferència bancària i remeti'n el comprovant:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Import: 15 euros
- Beneficiari: SGAE
- Concepte: Alta soci + nom i cognoms

RECORDI:

La sol·licitud s'ha de remetre per correu electrònic a la seu més propera (documents signats amb signatura electrònica o signats a mà i escanejats).
Cal que el correu electrònic adjunti la documentació esmentada en un únic enviament i en un arxiu comprimit, o bé enviaments successius, degudament identificats, fins a completar-se la documentació. Per motius de seguretat, no es poden acceptar sol·licituds que derivin a enllaços externs de descàrrega (WeTransfer o plataformes similars).
Excepcionalment, els originals es poden enviar per correu postal a l'adreça física de la seu territorial més propera. La pot consultar aquí.

​​
Fes-te'n soci – Com a editor

ALTA EDITOR: 

Sol•licita aquest document a la seu territorial que et correspongui.

Per sol·licitar l'ingrés com a EDITOR SGAE té dues opcions: com a PERSONA FÍSICA o com a SOCIETAT (personalitat jurídica).​

Com a persona física:

- Fotocòpia d'alta a l'IAE, a l'epígraf 476.9 i de l'any actual.
- Fotocòpia del DNI (o NIE o passaport).
- Si vol fer servir un nom comercial, adjunti'n el registre confirmat a Patents i Marques.

Com a personalitat jurídica o societat:

- Fotocòpia d'alta a l'IAE, a l'epígraf 476.9 i de l'any actual.
- Fotocòpia de la targeta CIF.
- Fotocòpia del DNI (o NIE o passaport) dels representants de l'editorial davant la SGAE (administradors i/o apoderats).
- Còpia autoritzada de l'escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil en la qual constin: els estatuts de la societat en què figuri, en l'objecte social, l'activitat d'edició d'obres musicals (literal).

Si és un editor estranger, pot presentar una documentació equivalent a la indicada anteriorment. Si té algun dubte, no dubti a consultar-nos-el.

En tots dos casos cal presentar una obra editorial que inclogui:

- Còpia del contracte d'edició musical de, com a mínim, una obra.
- Registre de l'obra o les obres de què sigui editor (vegeu la declaració d'obres musicals adjunta). Ha d'estar signat i segellat per l'editor. Si és una persona física, només signat, sense segell. Cal presentar una declaració d'obra per cada títol que estigui inclòs en el contracte editorial.
-Arxiu d'àudio (audio complet amb música i lletra, si té), en qualsevol dels formats següents: MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF ó .MPEG.

TOTES LES SIGNATURES HAN DE SER ORIGINALS MANUSCRITES O DIGITALS CERTIFICADES.

ABONAMENT DE L'INGRÉS

Efectuï l'ingrés de la quota d'alta (un pagament únic de 15 euros) mitjançant transferència bancària i remeti'n el comprovant:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Import: 15 euros
- Beneficiari: SGAE
- Concepte: Alta soci editor i nom editorial o propi

RECORDI:

La sol·licitud s'ha de remetre per correu electrònic a la seu més propera (documents signats amb signatura electrònica o signats a mà i escanejats).
Cal que el correu electrònic adjunti la documentació esmentada en un únic enviament i en un arxiu comprimit, o bé enviaments successius, degudament identificats, fins a completar-se la documentació. Per motius de seguretat, no es poden acceptar sol·licituds que derivin a enllaços externs de descàrrega (WeTransfer o plataformes similars).
Excepcionalment, els originals es poden enviar per correu postal a l'adreça física de la seu territorial més propera. La pot consultar aquí.

Fes-te soci – Com a hereu

 

Si ets hereu d'un soci SGAE que ha mort, has de presentar-nos la documentació següent:.

1. Certificat de defunció.

2. Escriptura de partició i adjudicació d'herència, en què es faci constar la manera de repartiment dels drets d'autor, o document privat signat per tots els hereus en el qual facin constar l'adjudicació i repartiment dels drets d'autor entre ells.

3. Justificant d'haver liquidat l'impost de successions corresponent.

4. Si l'autor va fer testament, el certificat del Registre d'Últimes Voluntats i la còpia autoritzada de l'escriptura del testament. Si l'autor no va fer testament, es requerirà la manifestació notarial d'hereus si són de primer grau (pare, mare, fills, cònjuge) o testimoni de la resolució judicial que declari qui són els hereus, expedit pel jutjat corresponent (el de primera instància de l'últim domicili del causant), en cas que ho siguin en segon grau.

5. Per últim, un cop complerts els requisits anteriors, cada hereu que desitgi afiliar-se a la SGAE també ens haurà d'aportar una fotografia mida carnet, una fotocòpia del DNI o passaport i emplenar i signar cada un dels impresos que et facilitem a continuació:

Sol•licita aquest document a la seu territorial que et correspongui.

RECORDA:

  • Envia'ns per duplicat el contracte de gestió perquè te'n puguem remetre una de les còpies un cop hagis estat donat d'alta com a hereu.
  • Quan hi hagi més d'un hereu, és important designar-ne només un com a representant davant la nostra entitat en el camp «Representant a la SGAE dels comuners» que consta a l'imprès de sol·licitud d'ingrés.

* La sol·licitud s'ha de remetre per correu electrònic a la seu més propera (documents signats amb signatura electrònica o signats a mà i escanejats).
Cal que el correu electrònic adjunti la documentació esmentada en un únic enviament i en un arxiu comprimit, o bé enviaments successius, degudament identificats, fins a completar-se la documentació. Per motius de seguretat, no es poden acceptar sol·licituds que derivin a enllaços externs de descàrrega (WeTransfer o plataformes similars).
Excepcionalment, els originals es poden enviar per correu postal a l'adreça física de la seu territorial més propera. La pot consultar aquí.

Fes-te'n soci – Co​m a autor menor d'edat

 

Per sol·licitar l'ingrés com a SOCI/SÒCIA SGAE ha de presentar com a mínim una obra que s'hagi difós públicament, per a la qual cosa és indispensable que ens enviï una prova que demostri que aquesta obra s'ha estrenat i remetre-la en el mateix moment de sol·licitar l'ingrés a la SGAE.​

Les sol·licituds s'han d'enviar a la seu més propera per correu electrònic o, excepcionalment, per correu postal.​

TOTES LES SIGNATURES HAN DE SER ORIGINALS MANUSCRITES O DIGITALS CERTIFICADES.

ALTA AUTOR: 

Sol•licita aquest document a la seu territorial que et correspongui.

DECLARACIÓ D'OBRA

- Creador de música
- Creador d'audiovisual
- Creador d'arts escèniques
- Editor musical

L'obra que registra juntament amb l'alta ha d'incloure:

- Declaració d'obra (cal emplenar-la i l'han de signar tots els titulars + signatura del pare/mare o tutor). Important: La declaració de registre d'obra l'han de signar tots els autors del tema. Si hi ha altres autors, tant si es donen d'alta com si no, s'han de repartir els drets i signar aquest imprès per poder registrar el tema.
- Arxiu d'àudio (audio complet amb música i lletra, si té), en qualsevol dels formats següents: MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF ó .MPEG.

Si envia la documentació per correu postal, l'àudio s'ha d'incloure en un suport CD. Si us plau, no oblidi indicar-hi tant el títol com els noms dels autors.

Si ja forma part del repartiment d'obra registrada a la SGAE però encara no s'ha donat d'alta com a soci/sòcia, no ha de presentar cap obra nova, només cal que ens faciliti el codi de registre de l'obra en la qual ja figura.

Un cop li hagi estat confirmada l'alta com a soci/sòcia, podrà continuar registrant obres a través d'Internet, per a la qual cosa haurà de sol·licitar les claus d'accés a Socis en línia.

DOCUMENTACIÓ SOCI

Fotocòpia del DNI + fotocòpia DNI del pare/mare o tutor, passaport, permís de residència o qualsevol altre document legal que serveixi per acreditar la seva data de naixement, nacionalitat i residència.

Fotocòpia del llibre de família (fulls en què apareixen les dades dels pares i full en què apareixen les dades del fill) o qualsevol altra documentació que acrediti la tutoria.

Breu escrit de conformitat amb el fet que el menor ingressi com a soci a la SGAE, signat pel pare/mare o tutor.

(Si pertany a una entitat de gestió d'un altre país i vol unir-se a la SGAE, primer n'ha de sol·licitar la baixa, TOTAL o PARCIAL [per territoris] per tal de poder ingressar a la SGAE).

ABONAMENT DE L'INGRÉS

Efectuï l'ingrés de la quota d'alta (un pagament únic de 15 euros) mitjançant transferència bancària i remeti'n el comprovant:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Import: 15 euros
- Beneficiari: SGAE
- Concepte: Alta soci + nom i cognoms

RECORDI:

La sol·licitud s'ha de remetre per correu electrònic a la seu més propera (documents signats amb signatura electrònica o signats a mà i escanejats).
Cal que el correu electrònic adjunti la documentació esmentada en un únic enviament i en un arxiu comprimit, o bé enviaments successius, degudament identificats, fins a completar-se la documentació. Per motius de seguretat, no es poden acceptar sol·licituds que derivin a enllaços externs de descàrrega (WeTransfer o plataformes similars).
Excepcionalment, els originals es poden enviar per correu postal a l'adreça física de la seu territorial més propera. La pot consultar aquí.

​​
Mer administrat

 

El contracte de mer administrat és per titulars de drets d'autor que volen que la SGAE els gestioni els seus drets encara que no pertanyin a l'entitat. L'acord defineix l'àmbit de gestió i les condicions per a la concessió de llicències no comercials.

No obstant això, els drets i les facultats de les persones signants són més limitats, i no podran beneficiar-se d'avantatges, programes ni ajudes adreçades als membres de SGAE.

El nou contracte de mandat de mer administrat es basa en l'article 156.6 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI). ​

Mandat de mer administrat: 

Sol•licita aquest document a la seu territorial que et correspongui.

RECORDA:

Pots remetre la sol·licitud per correu electrònic a la seu de la SGAE més propera. La pots presentar amb signatura electrònica o signada a mà (i aportar, en aquest cas, el document escanejat).
Cal que el correu electrònic adjunti la documentació esmentada en un únic enviament i en un arxiu comprimit, o bé enviaments successius, degudament identificats, fins a completar-se la documentació. Per motius de seguretat, no es poden acceptar sol·licituds que derivin a enllaços externs de descàrrega (WeTransfer o plataformes similars).
Excepcionalment, els originals es poden enviar per correu postal a l'adreça física de la seu territorial més propera. Consulta-la aquí.

  • Vols rebre avisos i informació sobre l’activitat i l’actualitat de la Fundació SGAE? No s’enviarà més d’un mail a la setmana i la teva adreça de mail no es compartirà amb tercers

Tens dubtes?

Consulta la secció de preguntes freqüents sobre socis o posa’t en contacte amb nosaltres.