Companyies de teatre i dansa
Tria la teva llicència Per què és obligatòria una llicència específica per fer ús de les obres dramàtiques i coreogràfiques
La Llei de propietat intel·lectual estableix l'obligatorietat que els autors i drethavents de les obres dramàtiques i coreogràfiques autoritzin expressament cada utilització de les seves obres. Per garantir la seguretat jurídica en la utilització d'obres protegides, la SGAE, en representació dels autors i drethavents, ofereix un servei de llicències, en les quals s'estableixen les condicions d'ús de les obres.

Lloguer de materials d’orquestra de l’arxiu de la SGAE
Tarifa exemple

Representacions teatrals en recintes amb preu d'entrada al públic

% sobre taquilla indicat per l'autor o, en defecte d'això, el 10%


Representacions teatrals en recintes sense preu d'entrada al públic amb caràcter promocional

Tarifes de preus especials


Representacions teatrals amb caràcter benèfic.

Gestionem l'autorització de l'autor. Per a això haurà de realitzar la sol·licitud que s'estableix per a aquests casos.


Utilitzacions d'obres dramàtiques per a adaptació a la televisió, la ràdio, el cinema...

Per saber-ne la tarifa completa i tots els detalls de com s'aplica, accedeix-hi en aquest enllaç

Què inclou aquesta llicència?

 • Comunicació pública

  Drets de comunicació pública sobre l'obra que utilitzaràs

 • Condicions d’ús

  Condicions generals per a l’autorització de representacions d’obres de gran dret

  • Tarifa de drets d’autor

  • Àmbit territorial de la llicència

  • Idioma en el qual s'autoritza la representació

  • Termini de la llicència

  • Exclusivitat o no exclusivitat

  No es pot representar cap obra de gran dret sense l’autorització prèvia dels titulars de l’obra. ​

Vols obtenir la teva llicència?

Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte


Preguntes més freqüents (FAQ)

 • Quines són les obres de gran dret?

  ​Les obres de gran dret apareixen recollides en l’article 8 dels Estatuts de la SGAE i com a tals es consideren les obres literàries, dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques i pantomímiques.

  Així mateix, es dóna el tractament d’obres de gran dret a les obres musicals, amb lletra o sense, les que s’hagin compost especialment per a una obra audiovisual, quan siguin comunicades públicament en espectacles creats per a l'escena, respecte de les quals s'infereixi que formen part integrant d’aquests espectacles, per l’execució d'aquestes obres en unitat amb un desenvolupament argumental o una *acció dramàtica. Una obra de gran dret rep el tractament d'una obra de petit dret quan és emesa per televisió o ràdio de forma parcial. Per exemple, rep aquest tractament si una emissora de ràdio emet un fragment d'una obra de teatre de Buero Vallejo.​

 • Quina utilitat té la SGAE per als usuaris d’obres musicals, teatrals i audiovisuals?

  ​La SGAE facilita als usuaris l’autorització necessària per disposar de les obres dels autors, sense que hagin d’acudir a cadascun d’ells de manera individual, cosa inviable sense els beneficis de la gestió col·lectiva.​

 • A qui cal adreçar-se per tramitar l'autorització?

  ​La sol·licitud d’autorització de músiques preexistents que es volen incloure en les obres dramàtiques a petició d'una companyia de teatre, o de qui en pretengui dur a terme la producció, s’ha de sol·licitar a l'Àrea de Llicenciament d'Arts Escèniques.​

 • Com es registra una obra dramàtica?

  ​Cal recordar, en primer lloc, que sota el concepte “gran dret” hi ha les obris teatrals en general, és a dir, aquelles que s’han creat bàsicament per a la comunicació pública mitjançant la representació escènica. Per tant, aquest concepte comprèn les obres dramàtiques, les dramaticomusicals (òperes, sarsueles, etc.), les coreogràfiques i les pantomímiques. És obligatòria la data i el lloc d'estrena. En l’Imprès de declaració d’obra habilitat a aquest efecte, caldrà consignar-hi les dades següents: 

  - Títol de l’obra (si es tracta d'una adaptació d'una obra preexistent que estigui en domini públic, o d'una traducció, es farà constar igualment el títol de l’obra original. En els supòsits d’adaptació o traducció d'una obra protegida, cal aportar l’autorització per escrit del titular dels drets).

  - Gènere de l’obra.

  - Durada i nombre d’actes o parts de què consti.

  - Identificació de l’autor o dels coautors, i atribució de percentatges de participació en els drets.

  - Lloc i data de la declaració i signatura de tots els titulars de drets en l'obra.

  La declaració d'autoria s’haurà d'acompanyar del llibret de l’obra (o de l’adaptació o traducció), i, en el cas que inclogui fons musicals, cal detallar-ne els títols, la durada i els autors. Si aquestes músiques fossin preexistents, caldrà acreditar-ne l’autorització corresponent per utilitzar-la.​​

 • Quin és el procediment d’autorització per fer una versió / adaptació d'una obra teatral, dramaticomusical o coreogràfica?
  L'autor ha d'autoritzar la versió que es pretengui realitzar, i sempre abans de la seva primera representació. En el cas que l'adaptador sol·liciti un percentatge sobre els drets d’autor que reporti aquesta adaptació, hauran d'arribar a un acord sobre aquest percentatge, la qual cosa s'haurà de documentar mitjançant la fitxa de drethavents de l’obra corresponent en els nostres serveis d’atenció als socis. L’autorització de la versió i del percentatge que sol·liciti l'adaptador es realitza a través dels nostres serveis de contractació i llicències.
  Informació necessària per tramitar l’autorització de músiques preexistents incloses en obres teatrals, dramaticomusicals i coreogràfiques​
 • Quina diferència hi ha entre adaptació i versió?

  ​La Llei de propietat intel·lectual es refereix a les obres derivades en l’art. 11 esmentant les adaptacions i traduccions. Totes dues són transformacions.​

 • Quina és la tarifa per a aficionats?

  ​És el 10% de la taquilla o la tarifa establerta per representació sempre que sigui una obra protegida, és a dir, que tingui un autor viu o hereus en el termini de protecció. En el cas que siguin obres de domini públic, no cal sol·licitar-ne llicència ni pagar-ne drets, sempre que es tracti de l’obra original i no d'una adaptació que estigui protegida.​

 • Amb quins criteris s’estableixen les tarifes?

  ​La utilització del repertori SGAE o estranger d’obres dramàtiques o de gran dret té un règim de gestió diferent del de les obres audiovisuals o musicals, atès que les obres dramàtiques es gestionen sota mandat, sent el drethavent qui posseeix el dret exclusiu per autoritzar de forma expressa les condicions d’utilització, la qual cosa comporta que l'import o tarifa dels drets d’autor per la utilització del repertori de gran dret és una facultat exclusiva dels drethavents.

  El tipus de tarifa que s'aplica per la comunicació pública d’obres dramàtiques sol ser un percentatge dels ingressos de taquilla, i l'import depèn de diversos factors: perquè es pretén fer una adaptació de l’obra original, cas en què se sol reservar un percentatge per a l'adaptador; perquè l’obra requereix l’autorització de tercers amb drets sobre músiques que es pretenen sincronitzar; perquè hi concorren altres titulars d’obres que s'integren en el resultat final… És a dir, després d'un procés de negociació entre el sol·licitant de l’autorització i els diferents titulars de l'obra, s'obté una tarifa final, que és la que caldrà aplicar a les representacions de l’obra dramàtica.

  Com que la tarifa s'aplica en forma de percentatge sobre els ingressos de taquilla, es pot donar la circumstància que els promotors de l'esdeveniment no estableixin preu de taquilla, no el declarin o estableixin gratuïtats o preus de venda subvencionats o promocionats, la qual cosa desnaturalitza la tarifa establerta per l’autorització del titular a causa del fet que el percentatge no s'aplica sobre una base real del negoci escènic. Per això, els drethavents acostumen a establir unes tarifes mínimes per representació, és a dir, un import mínim que garanteix la contraprestació i que preval en el cas que el percentatge sobre el preu de taquilla sigui més baix.

  Al seu torn, aquestes tarifes mínimes permeten que la SGAE, en la seva responsabilitat de gestionar el cobrament dels drets, les pugui aplicar quan no hi ha fulls de taquilla o no es disposa d’informació sobre els ingressos d'aquestes representacions.

  La SGAE, a través de la seva Àrea d'Arts Escèniques, tramita les autoritzacions sobre obres dramàtiques que li sol·liciten amb l'objectiu de generar una llicència específica per cada obra sota el mandat dels drethavents. Aquestes llicències regulen les tarifes esmentades i les condicions d’utilització: territoris, adaptació, exclusivitat, idiomes, termini… Aquesta activitat de tramitació de llicències inclou el repertori propi de la SGAE i els repertoris estrangers d'altres societats de gestió o agents dramàtics, que encarreguen a la SGAE la gestió dels drets.​

 • Per què haig de sol·licitar una autorització per la utilització d’obres musicals en obres dramàtiques, dramaticomusicals i /o coreogràfiques? Quin cost té l'autorització? Quant costa la utilització de la música?

  ​La llei estableix que “sempre que es pretengui utilitzar música creada i editada per tercers, perquè aquesta música formi part d'una obra de Gran Dret, cal que se’n sol·liciti l’autorització als titulars de les obres musicals”. Generalment, les obres musicals estan registrades a la SGAE pels seus titulars: autors i editors als quals cal demanar l’autorització corresponent i, en el cas d’obres estrangeres, també es troben registrades, ja que han estat subllicenciades pels editors estrangers a editors nacionals.

  La gestió de l’autorització és gratuïta i es realitza a través dels nostres serveis de llicenciament.

  El preu per l'ús de les obres musicals el fixen els titulars de les obres: autors i editors. El més habitual és que els autors i editors de les músiques demanin un percentatge de la taquilla. Però també pot passar que en demanin un import determinat. Les condicions les fixen els titulars de l’obra i la SGAE trasllada al sol·licitant aquestes condicions.​

 • Per què la SGAE gestiona el dret de comunicació pública?

  ​La SGAE té la missió de gestionar els drets dels seus associats en qualsevol comunicació pública. És a dir, 'tot acte pel qual una pluralitat de persones pugui tenir accés a l’obra sense distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’elles'.​

 • Què s’entén per una companyia d’aficionats?

  ​S'entendrà per companyia d'aficionats aquella en què els membres o components no percebin contraprestació econòmica per la posada en escena de les obres o que, si en reben, sigui per cobrir-ne les despeses mínimes com el transport, el vestuari, la manutenció, etc., i que no estiguin vinculats per relacions de caràcter laboral amb el grup o que actuïn habitualment sense cobrar un preu d'entrada (taquilla), i que tinguin com a finalitat principal la difusió del teatre en cercles no comercials.​

 • Qui abona els drets d’autor?

  ​Les companyies professionals o aficionades que sol·liciten l’autorització, n’abonen els drets d’autor i així es reflecteix en la llicència, que els planteja respectar les condicions establertes. Si s'estableix un percentatge sobre el preu d'entrada per al pagament dels drets, l’obligació de pagament ha de ser transmesa per la companyia autoritzada al local o teatre que cobra el preu d'entrada. En cas que no s'estableixi un preu d'entrada, es paga la tarifa establerta.​

 • I si la companyia de teatre estrena sense autorització?

  ​Quan hi ha utilitzacions no autoritzades, els titulars poden sol·licitar la suspensió temporal o definitiva de les representacions i exigir una compensació. Tot i això, quan es detecten aquests casos se’n sol informar a l’utilitzador perquè regularitzi la situació, i els prestem assistència mitjançant la tramitació de les autoritzacions que corresponguin.​

 • En la versió d’una obra teatral, s’han d’abonar drets d’autor?

  ​Per realitzar la versió d'una obra teatral, l'autor original ha d'aprovar-la abans de l’estrena. En el cas que l'autor sol·liciti un pagament de drets d’autor per endavant, anomenat “A valoir”, es descomptarà de les explotacions posteriors de la versió resultant i aprovada.​

 • Si la versió teatral és de diverses obres, genera drets d’autor?

  ​Si es volen versionar diverses obres a la vegada per fondre-les en una, se n’ha de demanar l’autorització a cada un dels autors originals si viuen o estan protegits.​

 • Som una companyia de teatre professional. Què hem de fer per muntar una obra dramàtica?

  ​D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, per muntar i representar una obra dramàtica cal tenir l’autorització dels titulars dels drets d'aquesta obra.​

Vols obtenir la teva llicència?

Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte