Els socis de la SGAE aproven la reforma dels estatuts per un 85,19% dels vots

Resultats de l’Assemblea General

Calia una majoria de 2/3, segons la normativa interna de l’entitat

L’organització s’adapta així al marc legal espanyol i europeu

Els socis de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han aprovat la reforma dels estatuts de l’entitat per majoria de més dels 2/3 de l’Assemblea General Extraordinària que s’ha celebrat avui a Madrid.  D’un total de 25.907 vots, 22.070 (85,19%) han estat a favor, 3.323 en contra (12,83%) i 514 s’han abstingut (1,98%).

Després de conèixer-se els resultats, Pilar Jurado, presidenta de la SGAE, ha «agraït als socis estatutaris la seva participació» i ha afirmat que «el suport majoritari de l’Assemblea és un sí al futur de la SGAE, que afrontem amb seguretat jurídica i un elevat grau de consens intern. El fet d’haver superat el 80% de vots afirmatius significa que aquests són els estatuts de l’acord i del diàleg». La seva aprovació suposa l’adequació definitiva de l’entitat al nou marc legal espanyol i europeu, i el compliment d’una exigència del Ministeri de Cultura i de la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC).

Jurado també ha volgut «agrair, de manera expressa, el treball intens que durant aquests mesos ha dut a terme tota la Junta Directiva», on són representats els quatre col·legis de la SGAE (Petit Dret, Gran Dret, Obres Audiovisuals i Editors Musicals), i també ha donat les gràcies als seus respectius vicepresidents i als professionals de l’entitat. «Sense el seu esforç ―ha assenyalat la presidenta de la SGAE―, aquest ampli suport als estatuts no hauria estat possible».

Aquesta reforma està motivada pels canvis introduïts a la Llei de propietat intel·lectual, derivats del Reial decret llei 2/2018, de 13 d’abril, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

Segons la presidenta de l’entitat, els nous estatuts serviran per «donar encara més veu als autors i creadors en la presa de decisions, i per fer l’entitat més moderna, flexible i transparent». En aquest sentit, una de les principals novetats d’aquests estatuts és que tots els socis que estiguin en actiu tindran almenys un vot a l’Assemblea. A més, l’entitat s’obliga a publicar un «informe anual de transparència» sobre els descomptes d’administració, les activitats culturals i assistencials i l’activitat financera. L’elaborarà la Junta Directiva durant els tres primers mesos de l’any i se sotmetrà a la votació de l’Assembla en els sis primers mesos de l’any.

Els estatuts també preveuen una comissió de supervisió independent. Pel que fa als repartiments, en recullen en detall la política general, així com els principis del sistema establert. El Reglament de repartiment haurà de ser ratificat per l’Assemblea General.

Així mateix, Jurado ha subratllat que els autors tindran «més drets i més llibertat», i podran decidir si mantenen o retiren parcialment de la SGAE els drets de les seves obres en funció de la categoria, el tipus d’obra o els països on la seva creació generi drets. Aquest canvi obligarà l’entitat a ser més competitiva i a adequar constantment la seva oferta de serveis a les necessitats específiques de cada soci.

Més poder als sectors i els territoris

Els nous estatuts aspiren a ser integradors i representatius de tots els socis de la SGAE, atenent sectors tradicionalment més minoritaris, com ara el de la coreografia, ja que aporten una nova definició d’obra coreogràfica i un nou sistema de repartiment per a aquest sector, i també regulen la participació dels consells territorials, que entren a formar part de l’estructura organitzativa en dependre directament de la Junta Directiva.

Amb aquests estatuts, la SGAE es transforma per mirar al futur i defensar els drets d’autor en un món digital i global en què la indústria evoluciona contínuament i cal buscar cada dia noves fórmules.