¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què és la dependència?


Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència d'Espanya, més coneguda com a «Llei de la dependència».

Objectiu: atendre les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, necessiten suport per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària i per assolir més autonomia personal.

Requisits:

S'inicia el procediment a instància del soci interessat.
La sol·licitud es presenta a Serveis Socials de l'ajuntament on estigui empadronat el soci.

Cal residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part del soci.

Documentació a presentar:

1. Sol·licitud (reconeixement de dependència).
2. Còpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant o del representant, si escau.
3. Document o documents emesos pels ajuntaments corresponents que acreditin la residència del soci en territori espanyol durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, així com l'empadronament en un municipi de la comunitat autònoma corresponent en funció del lloc de referència en data de presentació de la sol·licitud.
5. Informe de salut del soci, elaborat en model normalitzat i subscrit per un metge col·legiat.
6. Si el soci sol·licitant és pensionista de gran invalidesa, ha de presentar fotocòpia del document que ho acrediti.
7. Si el soci sol·licitant té reconegut algun grau de discapacitat, ha de presentar fotocòpia del document que ho acrediti.
8. Declaració responsable sobre la capacitat econòmica i patrimonial del sol·licitant.
9. Autorització de comprovació, per part de les administracions públiques competents, de les dades necessàries per a la determinació de la capacitat econòmica i el reconeixement del dret als serveis o a les presentacions o, en cas que no se'n disposi, còpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Graus de dependència que reconeix la llei

Grau I de dependència moderada

Quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) almenys un cop al dia, o bé té necessitats de suport intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

Grau II de dependència severa

Quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) dos o tres cops al dia però no necessita el suport permanent d'una persona cuidadora, o bé té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal.

Grau III de gran dependència

Quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) diversos cops al dia i, a causa de la pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continuat d'una altra persona, o bé té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal.​