¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Valoració de la situació de la dependència


1. Les comunitats autònomes determinaran els òrgans de valoració de la situació de dependència, que emetran un dictamen sobre el grau de dependència, amb especificació de les cures que pot requerir la persona. El Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència haurà d'acordar uns criteris comuns de composició i actuació dels òrgans de valoració de les comunitats autònomes que, en tot cas, hauran de tenir caràcter públic.

2. Els graus de dependència, a l'efecte de la seva valoració, es determinen mitjançant l'aplicació del barem que s'acorda en el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència per a la seva posterior aprovació per part del Govern mitjançant reial decret. Aquest barem té entre els seus referents la Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut (CIF), adoptada per l'Organització Mundial de la Salut. No és possible determinar el grau de dependència mitjançant altres procediments diferents del que estableix aquest barem.

3. El barem estableix els criteris objectius de valoració del grau d'autonomia de la persona, de la seva capacitat per dur a terme les diferents activitats de la vida diària, els intervals de puntuació per a cadascun dels graus de dependència i el protocol amb els procediments i les tècniques a seguir per a la valoració de les aptituds observades, si escau.​