¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Ajuts que es poden sol·licitar a través de la Llei de dependència


Hi ha diversos ajuts que gestionen les diferents comunitats autònomes. A vegades, no són compatibles els uns amb els altres i cal optar per l'ajut que millor solucioni la situació en qüestió, decisió que sempre dependrà de cada comunitat autònoma.

Els serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció de l'autonomia personal

Tenen com a finalitat prevenir l'aparició o l'agreujament de malalties o discapacitats i de les seves seqüeles mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i els de salut, d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables, i de programes específics de caràcter preventiu i de rehabilitació adreçats a la gent gran i a les persones amb discapacitat, i a totes aquelles persones que es veuen afectades per processos d'hospitalització complexos

Prestacions econòmiques

L'usuari percep mensualment una quantitat econòmica associada a qualsevol de les modalitats següents::

Cures en l'entorn familiar: Quan algú de la família o de l'entorn, no professional, té cura de la persona dependent. Un cuidador no professional pot ser el cònjuge, així com els parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins a tercer grau de parentiu. Cal acreditar que el familiar cuidador ha conviscut amb el dependent durant almenys un any.
Prestació vinculada al servei: Aquest ajut econòmic té com a objectiu contribuir a les despeses que ha de cobrir l'usuari per rebre suport professional, ja sigui per mitjà d'una persona física o d'una entitat. La comunitat autònoma gestiona aquestes prestacions a través d'un sistema que es denomina «xec servei».
Assistent personal: Aquesta prestació té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència, en qualsevol dels seus graus. L'objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que faciliti al beneficiari l'accés a l'educació i la feina, com també una vida més autònoma en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària. Amb l'acord previ del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, s'establiran les condicions específiques d'accés a aquesta prestació.

Teleassistència

El servei de teleassistència té com a finalitat atendre els beneficiaris mitjançant l'ús de tecnologies de la comunicació i de la informació, i el suport dels mitjans personals necessaris en resposta immediata en situacions d'emergència o d'inseguretat, soledat o aïllament, a fi d'afavorir la permanència dels usuaris en el seu medi habitual. Pot ser un servei independent o complementari al d'ajut a domicili.

Ajut a domicili

El servei d'ajut a domicili està constituït pel conjunt d'actuacions que es duen a terme al domicili de les persones en situació de dependència a fi d'atendre les seves necessitats de la vida diària. Aquestes actuacions les duen a terme entitats o empreses, acreditades per a aquesta funció, i poden ser les següents:

- Serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària.
- Serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar: neteja, bugada, cuina o altres. Aquests serveis només es poden dur a terme conjuntament amb els assenyalats en l'apartat anterior.

Serveis de centre de dia i de nit

El servei de centre de dia o de nit ofereix una atenció integral durant el període diürn o nocturn a les persones en situació de dependència, amb l'objectiu de millorar o de mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les famílies o persones cuidadores. En particular, cobreix, des d'un plantejament biopsicosocial, les necessitats d'assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l'autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal.

S'ofereix la tipologia de centres següent:

- Centre de dia per a gent gran.
- Centre de dia per a menors de 65 anys.
- Centre de dia d'atenció especialitzada.
- Centre de nit.

Residències

El servei d'atenció residencial ofereix una atenció integral i continuada, de caràcter personal, social i sanitari, que es presta en centres residencials, públics o concertats, tenint en compte la naturalesa de la dependència, el seu grau i la intensitat de cures que necessiti la persona. Pot tenir caràcter permanent, quan el centre residencial sigui la residència habitual de la persona, o temporal, quan s'atenguin estades temporals de convalescència o durant les vacances, els caps de setmana i les malalties o els períodes de descans dels cuidadors no professionals.

Poden existir diferents tipus de centres residencials:

- Residència de gent gran en situació de dependència.
- Centre d'atenció a persones en situació de dependència, segons els diferents tipus de discapacitat.

La xarxa de centres està formada pels centres públics de les comunitats autònomes i de les entitats locals, els centres de referència estatals per a la promoció de l'autonomia personal i per a l'atenció i la cura de situacions de dependència, així com els centres privats concertats degudament acreditats, d'acord amb les condicions que estableixi cadascuna de les comunitats autònomes i tenint en compte de manera especial els centres corresponents al tercer sector (conjunt d'entitats, com ara associacions, fundacions, etc., que s'ocupen de dur a terme projectes d'acció social per mitjà de professionals i voluntaris).

Tots els centres i serveis que prestin serveis per a persones en situació de dependència han de disposar de l'acreditació de la comunitat autònoma corresponent.

Els poders públics han de promoure la col·laboració solidària dels ciutadans amb les persones en situació de dependència a través de la participació de les organitzacions de voluntaris i de les entitats del tercer sector.​