¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Discapacitat


Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat:

 "Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents, que a l'hora d'interactuar amb diverses barreres puguin impedir la seva plena i efectiva participació en la societat en igualtat de condicions amb la resta.»

Tenen la consideració de persones amb discapacitat aquells socis als quals s'hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Es considera que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33% els socis pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total absoluta o gran invalidesa.

Beneficis del grau de discapacitat (segons el que recull l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials):

- Accés a les mesures de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat.
- Adaptació del lloc de treball.
- Adaptació de proves selectives en l'accés a l'ocupació pública.
- Jubilació anticipada.
- Accés a l'habitatge de protecció pública.
- Subvencions i/o ajuts de caràcter individual: tractaments rehabilitadors, productes de suport, accessibilitat i adaptacions a la llar, etc.
- Tractaments rehabilitadors i de suport.
- Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa.
- Prestacions econòmiques i socials per a persones amb discapacitat: assistència sanitària, prestació farmacèutica, subsidi de la mobilitat i compensació per a despeses de transport.
- Prestacions familiars: assignació econòmica per fill o menor amb discapacitat acollit a càrrec o per a majors de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
- Ingrés en centres.
- Beneficis fiscals.
- Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
- Bonus taxi.
- Reduccions en mitjans de transport.
- Altres ajuts i serveis per al col·lectiu de persones amb discapacitat que prevegin els organismes competents en matèria de serveis socials ja siguin municipals, autonòmics o estatals, o de la iniciativa privada social.

Requisits

El procediment s'inicia a instància del soci interessat.

La sol·licitud es presenta a Serveis Socials de l'ajuntament on estigui empadronat el soci, o bé als centres especialitzats de cada comunitat.

Per sol·licitar el reconeixement inicial i l'adquisició, cal residir ser espanyol o estranger resident legalment a l'Estat espanyol, i estar empadronat en qualsevol dels municipis de cada comunitat. Cal, a més, patir una discapacitat física, mental, intel·lectual o sensorial.

Documentació a presentar:

- Sol·licitud, tant per al cas del reconeixement inicial com per a la revisió del grau de discapacitat.
- Fotocòpia del D.N.I. de l'interessat o, si no en té, fotocòpia del llibre de família (per a menors.
- Document acreditatiu d'estar empadronat en qualsevol dels municipis de la comunitat on resideix.
- En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, fotocòpia de la targeta de resident..
- Els ciutadans de la Unió Europea han de presentar acreditació administrativa de la residència a l'Estat espanyol.
- Fotocòpia de tots els informes mèdics i psicològics de què disposi que avalin la discapacitat al·legada.

Documentació a presentar en el cas de revisió per agreujament o millora

Es pot sol·licitar revisió del grau per agreujament o millora un cop hagi transcorregut un termini mínim de dos anys des de la data de resolució, excepte en les circumstàncies previstes a l'article 11.2. del Reial decret 1971/1999 i l'article 8 de l'Ordre 710/2000.

- En el supòsit de revisió del grau de discapacitat reconegut en termini de validesa, la revisió es pot sol·licitar amb una antelació no superior a tres mesos
- Còpia dels informes que acreditin l'agreujament o la millora.​​