¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Recursos per a gent gran jubilada


Cal consultar la disponibilitat i el funcionament dels recursos següents en cada comunitat autònoma.

Targeta de transport

L'abonament de tercera edat ES POT SOL·LICITAR en qualsevol estanc des de 15 dies abans que la persona faci els 65 anys o un cop ja els hagi fet.

Cal adjuntar  a l'imprès de sol·licitud una fotografia recent en color i de mida passaport, escrivint-hi el nom i els cognoms al revers.

Destinataris:

- Persones que ja hagin fet els 65 anys.
- Jubilats per edat o invalidesa permanent.
- Cònjuges dels beneficiaris anteriors, sense ingressos.
- Jubilats i pensionistes amb càrregues familiars diferents de la del cònjuge sense ingressos.
- Persones amb discapacitats.
- Pensionistes de viduïtat més grans de 65 anys.

Assistència sanitària

Aquesta prestació engloba tant les prestacions mèdiques com les farmacèutiques.
En són beneficiàries les persones que tinguin la condició de pensionista, amb familiars que hi convisquin al seu càrrec, sempre que compleixin els requisits exigits.

Les prestacions sanitàries engloben les modalitats següents:

- Prestacions farmacèutiques.
- Atenció primària.
- Atenció especialitzada.
- Atenció d'urgència.
- Transport sanitari i prestacions complementàries.
- Serveis d'informació i documentació sanitària.

Del reconeixement del dret a l'assistència sanitària del pensionista i els beneficiaris al seu càrrec se n'encarrega l'INSS, mitjançant l'expedició del document que acredita aquest dret, que es notifica, amb caràcter general, juntament amb la resolució per la qual es reconeix la pensió.

Aquest document té validesa en tot el territori nacional davant l'administració sanitària autonòmica que correspongui en cada cas, tant per a l'obtenció de la targeta sanitària individual com per a l'accés als serveis sanitaris durant la tramitació i l'expedició de la targeta.

La targeta sanitària individual: és un document «individual» i personalitzat que acredita el dret a l'assistència sanitària pública tant del pensionista com dels beneficiaris.

On i quan s'obté:

- Al centre de salut o consultori que correspongui al domicili de l'interessat.
- A sol·licitud dels interessats, presentant el document que acredita la condició de pensionista pel que fa a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, així com el DNI del titular i dels beneficiaris més grans de 14 anys.

Inclusió de nous beneficiaris:

Abans d'anar al centre de salut o consultori per sol·licitar la targeta sanitària individual del nou beneficiari, cal tramitar a l'INSS el reconeixement del dret a obtenir assistència sanitària de la Seguretat Social.

Programa de turisme

Poden accedir al programa de turisme de l'IMSERSO totes aquelles persones residents a l'Estat espanyol que reuneixin qualsevol dels requisits següents:

- Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
- Ser pensionista de viduïtat i haver fet 55 anys.
- Ser pensionista per altres conceptes o receptor de prestacions o subsidis d'atur, en tots els casos havent fet els 60 anys.
- Ser titular o beneficiari del sistema de la Seguretat Social , havent fet els 65 anys.

Poden participar-hi el cònjuge o parella de fet sense que hagin de reunir els requisits d'edat o pensió.

S'admet com a acompanyant un fill o una filla amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que la discapacitat li permeti viatjar i ho faci amb els seus pares, compartint-hi habitació. Cal formalitzar l'apartat corresponent de la sol·licitud amb les dades del fill o de la filla.

En tot cas, els sol·licitants han d'estar en condicions de valdre's per si mateixos i no han de patir alteracions de comportament que impedeixin la convivència normal en els hotels.

Altres recursos

A través del Programa de Gent Gran SGAE, el soci també pot obtenir informació sobre altres recursos, com ara:

- Ajuts propis de la SGAE, en casos d'emergència social.
- Ajuts de caràcter especial (material òptic i audiòfons).
- Centres residencials.
- Centres de dia.
- Centres especialitzats en tractaments de malalties.
- Ajut a domicili.
- Ajut a domicili.​​