AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT AVÍS LEGAL

1. L'entitat

1.1. La Societat General d'Autors i Editors
El titular del present lloc Web és la SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS (en endavant, "SGAE"). SGAE és una associació de caràcter civil, autoritzada com a entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual mitjançant l'Ordre del Ministeri de Cultura d'1 de juny de 1988. SGAE desenvolupa la seva activitat en el territori del Regne d'Espanya i estén la seva actuació a l'estranger; figura inscrita al Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior amb el número 82.089, i disposa del NIF número G/28029643. El seu domicili és a Madrid, al carrer Fernando VI, número 4, districte postal 28004.

El funcionament de SGAE es regeix per allò especificat als seus Estatuts i en allò que no està previst en aquests pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, per la Llei 5/1998, de 6 de març d'incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades que el modifica, per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. Pel que respecta a la protecció de dades, SGAE es regeix per allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), i qualsevol norma de desenvolupament.

La finalitat principal de SGAE és la protecció de l'autor, de l'editor i altres drethavents a través de la gestió eficaç dels drets patrimonials l'administració de la qual li han conferit. SGAE també desenvolupa altres comeses connexes amb la finalitat principal com són:

a) La promoció d'activitats o serveis de caràcter assistencial en benefici dels socis.
b) La promoció cultural de les obres per a la difusió i revaloració del repertori social.
c) La defensa dels drets morals dels seus socis.

2. El lloc web

2.1. Finalitats i destinataris
El present lloc Web facilita l'accés a un conjunt de serveis oferts per SGAE, i en són els seus destinataris principals els autors, editors, drethavents, clients o llicenciataris, etc. No obstant això, aquest lloc Web també és un instrument de comunicació que permet a aquells que no tenen la condició de socis o clients, accedir-hi o conèixer els serveis o activitats que SGAE desenvolupa.

2.2. Accés als serveis
El present lloc Web permet accedir a un conjunt de serveis oferts per SGAE relatius a la gestió i explotació de drets de propietat intel·lectual i altres drets reconeguts a SGAE. A través del lloc Web es facilita informació relativa a tarifes, models de llicències, dades concernents a la defraudació de drets d'autor, informació relativa al repertori i liquidacions, legislació, jurisprudència, doctrina i bibliografia sobre propietat intel·lectual, informació sobre la celebració de cursos, seminaris, jornades, congressos, convocatòria de beques, premis, edició de llibres, etc. El lloc Web també permet conèixer serveis de: formació en línia, allotjament de pàgines web, obtenció de comptes de correu electrònic, etc. prestats per SGAE.

2.3. Administració del lloc Web
La seu des de la qual s'administra i gestiona aquest lloc Web de SGAE, està situada a la Comunitat Autònoma de Madrid, Espanya. Les infraestructures tecnològiques que suporten el lloc Web de SGAE estan ubicades en territori espanyol.

3. Regles d'ús

3.1. Objecte i acceptació
La finalitat principal del present document és regular les condicions d'ús dels serveis, les dades personals, els continguts compresos al lloc Web SGAE. Aquelles persones que hi accedeixen de manera lliure o després de registrar-se al lloc Web SGAE queden obligades a observar-les. L'accés i navegació pel lloc Web implica l'acceptació d'aquest Avís Legal.

3.2. Conductes no autoritzades
Aquelles persones que accedeixen al lloc Web SGAE han d'observar la legislació aplicable, els codis ètics, el conveni col·lectiu, les normes d'ús del lloc web, etc. escrupolosament. Conforme a aquests, qualsevol usuari del lloc Web s'abstindrà de realitzar conductes que impliquin:

a) Difamar, calumniar o injuriar a persones.
b) Denigrar productes o serveis produïts o prestats per empreses o entitats.
c) Difondre a través del correu electrònic virus informàtics que lesionin programes d'ordinador o afectin a continguts, suports o sistemes.
d) Suprimir les proteccions tècniques dels programes.
e) Incorporar continguts de qualsevol tipus per als que no compten amb els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, inclosos els drets d'explotació i en especial el dret de comunicació pública.
f) Divulgar continguts xenòfobs o de caràcter pornogràfic.
g) Donar a conèixer la seva contrasenya a altres persones de manera voluntària o involuntària.
h) Permetre l'ús de contrasenyes per aquells que no en siguin els titulars.
i) Utilitzar marques, logos, etc., sense la deguda autorització.
j) Publicar continguts protegits per la legislació de patents, de secrets oficials o comercials.
k) Utilitzar amb finalitats comercials els continguts del lloc web.
l) Associar continguts del lloc Web SGAE amb informacions de caràcter pornogràfic, relatives a qualsevol tipus d'explotació, de naturalesa racista o vinculada amb el terrorisme o el tràfic d'armes.
m) Separar les imatges compreses en les pàgines del lloc web del text.
n) Transformar, comunicar públicament, distribuir, cedir, reproduir o modificar els continguts del lloc web, llevat que es puguin utilitzar les excepcions legals.
o) Utilitzar els continguts que apareguin amb la menció de drets reservats sense l'autorització corresponent.
p) Incomplir els requisits tècnics o especificacions establertes per a l'accés al lloc web.

3.3. Suspensió de la prestació
El funcionament del lloc Web SGAE es suporta en servidors de SGAE o d'empreses prestadores de serveis, connectades a través d'infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat. L'accés al lloc Web SGAE, es pot suspendre per raons de tipus tècnic o per causes de força major, com són: a) Errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, b) Atacs amb virus als servidors que donen suport a la web, c) Errades dels Usuaris en l'accés al lloc web, d) Incendis, inundacions, terratrèmols, e) Vagues o conflictes laborals, f) Conflictes bèl·lics. Aquestes causes que s'expressen a títol enumeratiu, però no limitador, tenen caràcter d'imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables. SGAE queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de les anteriors situacions.

3.4. Cancel·lació i baixa de l'Usuari
L'alta dels Usuaris al lloc Web SGAE es realitza lliurement. La seva utilització s'ha d'efectuar d'acord amb les condicions establertes en el present document. L'incompliment d'aquestes condicions permetrà a SGAE donar de baixa a l'Usuari, suspendre o cancel·lar la prestació del servei sol·licitat o proporcionat.

4. Propietat intel·lectual

4.1. Tipus de continguts
Els continguts compresos en el present lloc Web es publiquen en forma de notícia, ressenya de llibres, reportatges, anàlisi de jurisprudència, articles doctrinals, repertori legislatiu, entrevistes, respostes a consultes més freqüents, fotos i imatges, programes de formació, quadres estadístics, gràfiques, bases de convocatòries de premis o beques, etc. Aquests continguts els generen SGAE, altres entitats relacionades amb SGAE o proveïdors externs si escau. SGAE es compromet a fer els màxims esforços per garantir que la informació és correcta, si bé no pot garantir la inexistència d'errors.

Així mateix, el lloc Web pot disposar d'altres continguts com marques, logos i altres signes distintius, dissenys, etc.

4.2. Protecció legal
Els continguts incorporats al lloc Web SGAE estan protegits pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com si escau per les normes de propietat industrial, competència deslleial o altres que en puguin resultar d'aplicació. Aquests continguts són titularitat de SGAE o bé aquest compte amb les llicències i/o autoritzacions corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial d'aquests.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de SGAE o dels tercers titulars. En accedir al lloc Web, l'usuari adquireix un dret d'ús dels continguts del Lloc Web dins d'un àmbit domèstic, durant l'ús del lloc Web, i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions dels serveis oferts d'acord amb el present Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, logos o altres signes distintius, ja siguin titularitat SGAE o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de SGAE o dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat de manifestació expressa en sentit contrari, l'accés, navegació o utilització del lloc Web o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius que hi siguin inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb autorització prèvia, expressa i per escrit del Prestador o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Els serveis i productes oferts, o qualsevol informació disposada a través del lloc web no es podran utilitzar per a finalitats comercials o publicitàries sense autorització prèvia i per escrit de SGAE. En tot cas, l'usuari es compromet a no usar el Lloc Web per a finalitats il·legals o prohibides.

5. Responsabilitats

L'usuari haurà de complir les presents condicions, així com qualsevol obligació legal que li resulti aplicable. En cas contrari, podrà implicar la materialització d'un il·lícit, una infracció administrativa, una falta o un delicte, podent donar lloc a que s'exigeixi la responsabilitat en l'àmbit civil, administratiu, laboral o penal. Referent a això, SGAE tindrà el dret a iniciar el corresponent procediment perquè els Tribunals de Justícia determinin la responsabilitat que pertoqui.

6. Enllaços

El lloc Web SGAE podrà remetre o enllaçar a pàgines o llocs web d'entitats relacionades amb SGAE o a terceres empreses relacionades amb l'activitat que SGAE desenvolupa. En aquest sentit, l'informem que SGAE no administra ni construeix les pàgines a les qual remet, per la qual cosa SGAE no és responsable dels seus continguts, del tractament de dades que efectuen, dels serveis que subministren ni del seu funcionament, ni tampoc per als danys o perjudicis derivats de l'accés i ús per part dels usuaris.

7. Generals

7.1. Accessibilitat al lloc web
En el desenvolupament del lloc Web SGAE s'han tingut presents els criteris d'accessibilitat aplicables als llocs web, confeccionats per World Wide Web Consortium (W3C). Conforme a aquests, s'han maquetat les pàgines, plantejat els enllaços d'hipertext, s'estructura la informació de cada pàgina web, etc. La construcció de les pàgines del lloc Web SGAE s'ha desenvolupat així conforme a uns criteris o normes que representen un estàndard de caràcter internacional. SGAE pot modificar en qualsevol moment la configuració i presentació del lloc web, sense avís previ.

7.2. Disponibilitat i actualització
Les condicions del present Avís Legal estan a disposició d'aquells que accedeixen a les pàgines del lloc Web SGAE, en la seva condició de socis, clients o d'interessats en les activitats de SGAE. Aquells que entrin al lloc Web poden consultar-les i imprimir-les sense necessitat de registrar-se. El contingut de l'Avís Legal podrà modificar-se d'acord amb els canvis que es produeixin en la legislació aplicable, l'estructura de l'organització, els serveis, el disseny i les especificacions tècniques del lloc web, la infraestructura tecnològica, fonamentalment.

7.3. Llei aplicable
Les presentes condicions d'ús de serveis, dades personals i continguts compresos al lloc Web SGAE s'interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Degut al caràcter supranacional de les infraestructures de comunicacions electròniques, aquells que accedeixen des d'altres països al lloc Web SGAE, han d'observar la legislació aplicable promulgada en cada estat.

7.4. Entrada en vigor
Les condicions del present Avís Legal sobre la utilització del lloc web i la política de privacitat de la Web SGAE estan en vigor des del dia següent al de la seva publicació en la web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Dret d'informació

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a l'URL www.sgae.es siguin tractades per SGAE, les dades de contacte de la qual són a l'inici de l'Avís Legal, i el DPO del qual és protecciondedatos@sgae.es.

2. Finalitat del tractament i conservació de les seves dades

L'obtenció de les dades té com a finalitat principal l'accés als serveis oferts i la gestió de la seva sol·licitud, així com per a la gestió i explotació dels drets de propietat intel·lectual. Les dades seran conservades amb aquesta finalitat durant el temps necessari per gestionar la seva sol·licitud i/o per mantenir la relació contractual i, fins i tot després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats, segons la legislació aplicable.

En el cas de sol·licitar ser soci o bé adquirir una llicència, si us plau consulti la informació addicional en matèria de política de privacitat i protecció de dades que trobarà als formularis pertinents.

Així mateix, les seves dades seran tractades per enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre notícies i informació de SGAE, llevat que s'hi oposi i marqui la següent casella. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la seva recepció. Si no manifesta la seva voluntat en contra, les dades seran conservades indefinidament amb aquesta finalitat

☐ Manifesto la meva oposició a la recepció de comunicacions comercials

3. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si aquestes no es faciliten o no es faciliten correctament no es podrà atendre la seva sol·licitud, sense perjudici de que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

4. Tipus i categoria de dades tractades

SGAE tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:

• Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
• Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
• Dades bancàries, si escau.
• Dades relatives a obres musicals i/o audiovisuals, si escau.

5. LicLicitud i legitimació del tractament

Les dades sol·licitades són pertinents, adequades i no excessives conforme a la finalitat per a la qual s'obtenen.

La base legal per al tractament de les seves dades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i prestar-li els serveis sol·licitats, així com per remetre-li comunicacions comercials és el consentiment atorgat per vostè a través de l'acceptació de la present Política de Privacitat. Així mateix, en cas de formalitzar una relació contractual, la base legítima per a la prestació dels serveis serà també l'execució de la relació contractual, i respecte de la remissió de comunicacions comercials la base serà també l'interès legítim de SGAE per a la realització d'aquestes sobre serveis anàlegs als contractats.

Vostè s'hi pot oposar o retirar el seu consentiment en qualsevol moment posant-se en contacte amb SGAE, sense que això afecti a la licitud del tractament efectuat amb anterioritat. No obstant això, tingui en compte que la retirada del seu consentiment podrà suposar que la seva petició no pogués ser tinguda en compte.

6. Cessió de dades

L'informem que les seves dades podran ser comunicades a:

• Si és o sol·licita ser soci: (i) El Ministeri de Cultura, Administracions Públiques i Organismes Judicials, en els casos previstos per la Llei; (ii) Bancs i entitats financeres per gestionar els cobraments i/o pagaments; (iii) Entitats asseguradores i Mutualitats de Previsió Social per a finalitats de previsió social i tramitació d'assegurances; (iv) Fundació SGAE i Institut Autor, per gestionar els drets i serveis corresponents als socis; (v) Entitats de gestió de drets nacionals i internacionals necessaris per a la gestió dels drets. Les entitats internacionals podran estar ubicades en països que no comptin amb un nivell de protecció de dades adequat. (vi) A seus internacionals de SGAE que pot consultar a http://www.sgae.cat/es-cat/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx per a la gestió dels seus drets.
• Si és o sol·licita ser llicenciatari: (i) El Ministeri de Cultura, Administracions Públiques i Organismes Judicials, en els casos previstos per la Llei; (ii) Bancs i entitats financeres per gestionar els cobraments i/o pagaments; (iii) Entitats de gestió de drets nacionals i internacionals necessaris per a la gestió de seus drets com a llicenciatari. Les entitats internacionals podran estar ubicades en països que no comptin amb un nivell de protecció de dades adequat. (iv) A seus internacionals de SGAE que pot consultar a http://www.sgae.cat/es-cat/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx per a la gestió dels seus drets.

L'Usuari consent expressament en acceptar aquesta política de privacitat, la realització d'aquestes transferències internacionals.

7. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari:

• Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a SGAE són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l' Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
• Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SGAE per a les finalitats assenyalades.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a SGAE o a tercers.

8. Drets dels usuaris

L'Usuari pot enviar un escrit a ejerciciodederechos@sgae.es, amb la Referència "Protecció de Dades", indicant nom i cognoms, número de DNI, sol·licitud que realitza, número de telèfon, domicili complet, justificació que fonamenta la petició que formula si escau, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si a SGAE s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
• Obtenir de SGAE la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Sense perjudici de l'anterior, pot reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan l'interessat consideri que SGAE ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

9. Accés de tercers a les dades

L'informem que terceres empreses alienes a SGAE, com a proveïdors de serveis Internet, companyies de desenvolupament d'aplicacions, empreses de manteniment, etc., en el marc d'una prestació de serveis, poden accedir a les dades que es subministren a través del lloc Web SGAE. Els prestadors de serveis les executen en la seva condició d'encarregats del tractament, segons les instruccions de SGAE (responsable del tractament), utilitzant les dades d'acord amb l'objecte del servei contractat. El prestador està obligat a no subministrar les dades a altres, i a implementar, als seus sistemes, les mesures de seguretat adequades.

10. Mesures de seguretat

SGAE tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte aquests, de conformitat amb allò previst en la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Amb la finalitat de garantir la integritat dels continguts que circulen a través de les infraestructures de comunicacions electròniques públiques, Web SGAE pot remetre determinats continguts xifrats. L'aplicació de la tècnica criptogràfica permet que el contingut de la informació emesa només la pugui conèixer el receptor autoritzat.

11. Utilització de cookies

El lloc Web SGAE pot utilitzar "cookies" o altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades. En aquest sentit, a través del lloc Web s'adverteix a l'Usuari abans de la instal·lació de les cookies al programa navegador, que pot refusar-les i/o configurar-ne el seu ús i instal·lació. La instal·lació de "cookies" al navegador després de la seva acceptació, ja sigui tàcita o expressa, té com a objecte proporcionar als Usuaris del lloc Web SGAE un servei el més adequat i correcte possible. Les "cookies" permeten l'emmagatzematge de petits volums d'informació al navegador de l'Usuari facilitant la seva lectura pel servidor que la va registrar. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies .

Última actualizació: 25/05/2018 Copyright © SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS. Tots els drets reservats.

​ ​